Tag Archives: Pul Bangash towards Kohat Enclave

Metro Route from Pul Bangash towards Kohat Enclave

From Pul Bangash towards Kohat Enclave Metro Station, it hardly takes 14 min to travel using the Delhi Metro. Route from Pul Bangash towards Kohat Enclave Stations Time Fare (Rs.) Pul Bangash 00 min 10 Pratap Nagar 02 min 10 Shastri Nagar 04 min 15 Inder Lok 06 min 15 Kanhaiya Nagar 08 min 15 Keshav… Read More »